Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński

Praktyczne zastosowanie matematyki i komputera

Innowacja metodyczna z matematyki w zakresie programu nauczania oraz technik dydaktyczno-wychowawczych przeznaczona dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.

Prowadzący: Grażyna Podwysocka – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 2 w Markach

Innowacja opracowana jest na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I –III gimnazjum ) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i wpisanego do wykazu programów (numer w wykazie: DPN–5002–17/08), zgodnym z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2009 r.
Miejscem wdrażania innowacji jest sala lekcyjna wyposażona w sprzęt multimedialny z tablicą interaktywną oraz szkolna pracownia komputerowa.

Zajęcia mają na celu:

 • Rozbudzenie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką.
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 • Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i zapoznanie się z całkiem nowymi treściami i zagadnieniami.
 • Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.
 • Rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych, rysunków i wykresów w sytuacjach związanych z życiem codziennym.
 • Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku i radzenia sobie z nimi.
 • Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz współdziałania w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Przygotowanie uczestników projektu do konkursów matematycznych.
 • Zastosowanie poznanych na zajęciach informatyki programów do rozwiązywania problemów matematycznych w kontekście praktycznym.

przyg. G.Podwysocka