Zmiany w becikowym

Od 1 listopada 2009 r. obowiązywać będą nowe zasady ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Dotyczy to także dodatku do zasiłku rodzinnego.

Wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. W jakiej formie ma być sprawowana taka opieka, ustali minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Obaj ministrowie mają też ustalić wzór zaświadczenia.

Powyższy warunek nie dotyczy

  • opiekunów prawnych dziecka,
  • osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Wszyscy którzy złożą wnioski przed 1 listopada 2009 r., nie muszą przedkładać zaświadczenia.

Nastąpiła także zmiana w ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy.

Więcej informacji w BIP-ie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 59, generowano: 0,529s)