Zaproszenie na IV sesję Rady Miasta Marki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miasta Marki na dzień 23 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2018 roku
5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka” w Markach (Druk nr 46)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUW-2 przy ul. Spacerowej w Markach (Druk nr 45)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Marki” (Druk nr 47)
10. Wypracowanie stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie modernizacji Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie posiedzenia

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki. Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Przewodniczący Rady Miasta Marki
Paweł Pniewski


Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 53, generowano: 0,522s)