XXXI sesja – przebieg i wyniki

Krótki opis przebiegu i decyzji podjętych w czasie XXXI sesji Rady Miasta Marki 9 września 2009 roku.

Obwodnica Marek(nagranie rozpoczyna się 0:39:28 i trwa do 1:25:00).
Sprawa obwodnicy Marek, czyli spotkanie z Panem Wojciechem Dąbrowskim Dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obszerna relacja dostępna jest pod adresem http://www.obwodnicamarek.pl

Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8.(1:25:00 do 1:38:00)
W swoim stanowisku Rada Miasta Marki stanowczo zażądała natychmiastowego wpisania odcinka drogi 8-8 od Marek do Radzymina do programu budowy dróg krajowych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz niezwłocznego przystąpienia do jego budowy.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Rada zobowiązała Burmistrza do przesłania stanowiska rady:

 • Senatorom RP wybranym z okręgu podwarszawskiego,
 • Posłom na Sejm RP wybranym z okręgu podwarszawskiego,
 • Ministrowi Infrastruktury,
 • Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
 • Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,
 • Wojewodzie Mazowieckiemu,Radzie Powiatu Wołomińskiego
 • Staroście Powiatu Wołomińskiego,wójtom i burmistrzom gmin Powiatu Wołomińskiego.

Zamiarem rady jest dotarcie do jak szerszego grona osób zainteresowanych sprawą.

Zmiany w budżecie miasta (01:38:00 do 1:49:50)
Radni zajęli się następnie rozpatrzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV1248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.

Jak stwierdził w swoim wystąpieniu Burmistrz Janusz Werczyński, proponowane zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu za I półrocze. Najgorzej wypada nasz udział w podatku dochodowym – luka może sięgnąć od 4 do 6 mln złotych. Bywało gorzej w przeszłości, pocieszył radnych Burmistrz i przedstawił możliwość przesunięcia wydatku na zakup gruntu pod gimnazjum na rok przyszły. Jest to kwota rzędu 4 mln zł. Dokładniej, chodzi o przesunięcie terminu zapłaty.

Uchwala została przyjęta jednogłośnie.

Wieloletni Program Inwestycyjny(1:49:50 do 2:06:30)
W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2010 – 2013. Komisja Budżetowo – Gospodarcza zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie.

Zapytania rozpoczął radny Jacek Orych (1:55:44). W swoim wystąpieniu poruszył sprawy: boiska-orlik, zagospodarowanie terenu Marcovii, budowa strażnicy dla jednostki straży pożarnej. Zaiteresowanych odsyłam do nagrania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2:06:30 do 2:08:15)
Rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Marki nr XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku. Uchwala została przyjęta jednogłośnie.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (2:48:15 do 2:48:40).
Zapytań w związku z przedłożoną informacją radni nie mieli.

Interpelacje i pytania (2:48:40)

Radny Bogusław Dąbkowski zgłosił wniosek aby wieści z ratusza zmieniły szatę. Jak stwierdził radny jest to najgorsze pismo w powiecie, pod względem szaty graficznej. Radny zasugerował zwiększenie nakładów. Jak podkreślił, wydajemy pieniądze na różne cele a promocja miasta leży.

Z tą wypowiedzią nie zgodził się Burmistrz. Jak stwierdził, poprawienie jakości papieru i druku znacznie zwiększy koszty. Wydawnictwo to nie jest elementem promocji miasta. Ma natomiast charakter czysto informacyjny.

Radny Jan Orłowski poruszył sprawę możliwości częściowej refundacji kosztów wymiany pieców węglowych na gazowe, zgodnie z propozycją wojewody.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że nie jest mu znana taka propozycja wojewody. Natomiast pieniądze z funduszu ochrony środowiska w pierwszej kolejności skierowane zostaną na usunięcie pokryć dachowych. Zainteresowanych tematem odsyłam do nagrania.

Radny Dąbkowski spytał o możliwość wydzierżawienia przez miasto powierzchni około 3 tysięcy metrów przy ulicy Dużej. Radny Jacek Orych spytał o budowę komisariatu. Zainteresowanych odsyłam do nagrania, jako że moja wiedza w tych tematach jest znikoma.

Sprawy różne

Zmiany w organizacji ruchu w Pustelniku. (03:02:25 do 3:21:50).
Radny Paweł Adamczyk poruszył sprawę przywrócenia organizacji ruchu na ulicach jednokierunkowych w Pustelniku. Po burzliwej dyskusji, rada przeprowadziła szereg głosowań.

Wniosek radnego Jana Orłowskiego o odłożenie rozstrzygnięcia do sesji październikowej.
Głosowanie: za – 7 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 5.

Zanim rada przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Adamczyka o przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu, radny Ryszard Korotko (?) złożył wniosek o głosowanie imienne. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Rada w głosowaniu przyjęła wniosek radnego Adamczyka o przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się 4 radnych.

Radny Ryszard Korotko zwrócił się o wpisanie do protokołu, że głosował przeciw.

Uważam, że warto posłuchać tej dyskusji i wsłuchać się w sposób myślenia i argumentacji radnych.

Progi spowalniające w ulicy Ząbkowskiej. (3:21:50 do 3:28:18)
Jak poinformowała Przewodnicząca, jest zezwolenie z Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego na budowę 8 progów spowalniających. Starostwo jest gotowe je wykonać, jeśli miasto zabezpieczy środki w budżecie na rok przyszły. Szerzej o sprawie na blogu http://www.jestemzmarek.pl

List w sprawie MTS Marcovia (3:28:18 – 3:53:35) Nie czuję tematu. Nie wiem, o co chodzi, więc tylko mogę poinformować, że w dyskusji padały propozycje, aby sprawą zajęli się:

 • Komisja Rewizyjna, lub
 • Komisja Oświaty Kultury i Sportu, lub
 • specjalnie powołany zespół.

Ostatecznie rada w głosowaniu (za 14, przeciw – 2, wstrzymujących się – 4) zdecydowała, że sprawą ma się zająć Komisja Oświaty Kultury i Sportu.

Sprzedaż udziału miasta w spółce Marecki Ośrodek Zdrowia (3:53:40)
Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 1% udziału miasta w Mareckim Ośrodku Zdrowia złożył radny Chojnowski. Rada ma zająć się tematem.

Rada podjęła szereg innych uchwał dotyczących: nabycia nieruchomości, nie skorzystania z prawa pierwokupu, dzierżawy gruntu, najmu lokalu użytkowego, najmu powierzchni ściany budynku.

Uchwały jak zwykle dostępne będą (w chwili, kiedy piszę ten tekst nie zostały jeszcze opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2009

Krystyna Siennicka

Komentarze: 11

 1. jestemzmarek pisze:

  Pani Krystyno, wykonała Pani iście mrówczą robotę. Pełen szacunek!

 2. Jan Orłowski pisze:

  Pani Krystyno
  Jak poprzednio, pełen szacunek do wykonanej pracy. Tekst krótki dający mozliwość odnalezienia każdemu to czym jest zainteresowany.

 3. Aleksandra Nizioł pisze:

  Kobieta z jajem na sesji rady miasta?
  A łyżka na to, niemożliwe…

  Pozdrawiam i dziękuję. Dobra, potrzebna robota.

 4. Krystyna Siennicka pisze:

  @Jan Orłowski,
  „Tekst krótki dający możliwość odnalezienia każdemu to czym jest zainteresowany”.
  Do tego zmierzam.

 5. Krystyna Siennicka pisze:

  Podaję uchwały podjęte na XXI sesji 9 września 2009 roku o których wspominałam w tekście.

  Uchwała Nr XXXI/315/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku. http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0150_2009_315.pdf

  Uchwala Nr XXXI/314/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2010 – 2013. http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0150_2009_314.pdf

  Uchwała Nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok. http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0150_2009_313.pdf

  Uchwała Nr XXXI/312/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8″. http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0150_2009_312.pdf

  Razem rada podjęła 13 uchwał. Nie ma wśród nich uchwały o przywróceniu organizacji ruchu w Pustelniku. Nie wiem więc jaki charakter ma decyzja rady w tej sprawie.

  Może odezwie się ktoś mądrzejszy w temacie i wyjaśni przystępnie jakie będą losy tej decyzji.

 6. Jacek Orych pisze:

  Bo takiej uchwały nie było. Była to inicjatywa radnego Adamczyka który zarządzał od burmistrz przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu. Rada w głosowaniu przedstawiła niejako swoje stanowisko. Nie będę przytaczał argumentacji i dyskusji, wszystko jest do dosłuchania.
  Los zapewne będzie taki, ze w najbliższy czasie na tych ulicach zostanie przywrócona organizacja ruchu z przed wakacji.

 7. Włodzimierz Karpiński pisze:

  @Progi spowalniające w ulicy Ząbkowskiej.
  Dodam i uzupełnię – (jest to mój swobodny zapis wypowiedzi Burmistrza) – Potrzebujemy zgody właścicieli nieruchomości przy których miałyby powstać takie progi. Mieszkaniec z ulicy Brzozowej skarży gminę do sądu o odszkodowanie za uszkodzenie budynku z powodu wibracji powodowanych przez przejeżdżające przez ?garb? samochody.

  Wiem też, że radny Bogdan Trzemecki popierał i popiera całkiem inne rozwiązanie, czyli wysepki spowalniające. Jako kierowca jestem za wysepkami.

 8. Mikołaj Szczepanowski pisze:

  Witam,

  w imieniu ojca powiem, że również popiera pomysł Pana Bogdana Trzemeckiego.

 9. jestemzmarek pisze:

  Jaka jest roznica między Okolna z Zabkowska? Prawie zadna, ale jak zwykle prawie czyni roznicę.

  1. Obie ulice są malymi obwodnicami Marek
  2. Przy obu znajdują się placowki edukacyjne – szkola nr 1 (Okolna) i przedszkole na kilkadziesiat malych dzieci (Zabkowska)
  3. Na jednej są takie garby, ze mozna urwac sobie to i owo w samochodzie (Okolna), po drugiej – jedziesz jak chcesz, z dowolną predkością i masz przepisy w nosie.

  Mam nadzieję, że to zamyka temat dyskusji na temat potrzeby instalacji garbów na ul. Zabkowskiej.

  Ps. Co do wysepek – jest jeden bardzo ciekawy pomysl na Brodnie na skrzyżowaniu Oginskiego oraz Poborzanskiej. Ale to nie jest wysepka, to jest skrzyzowanie-megawyspa. Zapraszam do zwiedzania.

 10. Włodzimierz Karpiński pisze:

  @Mam nadzieję, że to zamyka temat dyskusji na temat potrzeby instalacji garbów na ul. Ząbkowskiej.

  Pozwolę sobie nie zgodzić się absolutnie. Przytoczona powyżej argumentacja, i owszem, zamykać może temat, ale moim zdaniem inny temat – potrzebę spowolnienia ruchu na ulicy Ząbkowskiej.
  W tym temacie, także moim zdaniem, wszelka dyskusja jest bezprzedmiotowa.
  Natomiast sposób w jaki można i należy dokonać tego spowolnienia – garby czy wysepki, czy strażnik z wielką pałą lub karabinem maszynowym, to temat otwarty.

 11. Mieszkaniec Ząbkowskiej pisze:

  To prawda Panie Włodzimierzu co Pan pisze ale póki co : znak z ograniczeniem prędkości – zawiódł. Policja – raz na jakiś czas (ostatnio byli tu kilka miesięcy temu) i stali z radarem – też nie daje sobie z tym rady… więc co innego można zrobić aby człowiek po powrocie do domu nie czuł się jakby mu ktoś łóżko wyniósł na drogę szybkiego ruchu? Aby mógł bezpiecznie puścić dziecko do pobliskiego sklepiku …. jest jakiś pomysł poza spowalniaczmi na tej drodze? Ja przyznam się nie widzę innego rozwiązania. A progi zwalniające zrobione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nie powinny powodować drgań w naszych domach.

Zastrzeżenie
Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących – redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 60, generowano: 0,567s)