Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 14 PZW – KOMUNIKAT

1. Dnia 05 lutego 2005 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Miejskiego nr 14 w Markach.

2. Obecnych na zebraniu było 68 osób na 966 członków koła.

3. Z władz Zarządu Okręgu PZW w zebraniu uczestniczył kol. Waldemar Lewandowski

4. Z miejscowych władz uczestniczył Burmistrz Miasta Marki pan Krzysztof Wnuk.

5. Porządek obrad obejmował:
a. Otwarcie obrad,
b. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza Zgromadzenia,
c. Przyjęcie porządku obrad,
d. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków,
e. Odczytanie Sprawozdań z działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
f. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,
g. Udzielenie absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi,
h. Wybór Prezesa Koła na lata 2005 – 2009,
i. Wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd Okręgu,
j. Wolne wnioski oraz wręczanie dyplomów i nagród rzeczowych.

6. Kończący kadencję Prezes kol. Edward Różański, przywitał zebranych oraz zaproszonych gości. Złożył wniosek, aby zebraniu przewodniczył kol. Jan Orłowski.

7. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, poparło wniosek kol. Różańskiego i wybrało na Przewodniczącego zebrania kol. Orłowskiego a na Sekretarza Zgromadzenia wybrano kol. Roberta Zawodniaka.

8. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt porządku obrad. Zgromadzenie przez aklamację przyjęło proponowany porządek obrad.

9. Do Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie wybrało:
a. kol. Andrzeja Rudzińskiego – Przewodniczący Komisji,
b. kol. Bogdana Sporę – Członek Komisji,
c. kol. Tomasza Dąbrowskiego – Członek Komisji,

10. Sprawozdania z działalności za 2004 rok oraz za całą kadencję w imieniu kończącego kadencję Zarządu, złożyli Prezes kol. Edward Różański oraz Skarbnik kol. Andrzej Jezierski. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w Kole przedstawił kończący kadencję Przewodniczący komisji kol. Grzegorz Lenartowicz. Nad przedstawionymi sprawozdaniami Zgromadzenie nie prowadziło dyskusji.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła Walne Zgromadzenie Koła przez aklamację podjęło Uchwałę o udzieleniu absolutorium dla kończącego kadencję Zarządowi.

11. Przystąpiono do wyborów Prezesa Koła na kadencję 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie Członków PZW Koło Miejskie nr 14 w Markach w tajnym głosowaniu wybrało na Prezesa:
kol. Jana Harasimiuka.

12. Przystąpiono do wyborów członków Zarządu Koła na kadencję 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie Członków PZW Koło Miejskie nr 13 w Markach w tajnym głosowaniu wybrało do Zarządu:
a. kol. Jana Orłowskiego
b. kol. Artura Pietraka
c. kol. Ryszarda Mellera
d. kol. Mariusza Sobolewskiego

13. Przystąpiono do wyborów Komisji Rewizyjnej Koła na kadencję 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie Członków Koła w głosowaniu tajnym wybrało do Komisji:
a. kol. Edwarda Różańskiego
b. kol. Wojciecha Szubierajskiego
c. kol. Andrzeja Drzewickiego

15. Przystąpiono do wyborów Sądu koleżeńskiego na kadencję 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie Członków Koła w głosowaniu jawnym wybrało do Sądu Koleżeńskiego:
a. kol. Bogdana Sporę
b. kol. Zbigniewa Polaka
c. kol. Roberta Zawodniaka

16. Przystąpiono do wyborów Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego. Walne Zgromadzenie Członków Koła w głosowaniu jawnym na delegatów wybrano:
a. kol. Jana Orłowskiego
b. kol. Wojciecha Szubierajskiego

17. W punkcie wolne wnioski Walne Zgromadzenie nie przedstawiło żadnych uwag i wniosków.

18. Wybrane osoby ukonstytuowały się w wyniku, czego powstał na kadencję 2005 – 2009 rok nowy Zarząd Koła Miejskiego nr 14 w Markach w składzie:

Zarząd Koła
a. Prezes Koła – Jan Harasimiuka
b. Wiceprezes Koła ds. Sportu i Organizacji – Ryszard Meller
c. Sekretarz Koła – Jan Orłowski
d. Skarbnik Koła – Artur Pietrak
e. Gospodarz Koła – Mariusz Sobolewski

Komisja Rewizyjna Koła:
a) Przewodniczący Komisji – Wojciech Szubierajski
b) Członek Komisji – Edward Różański
c) Członek Komisji – Andrzej Drzewinki

Sąd Koleżeński Koła:
a) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Zbigniew Polak
b) Członek Sądu koleżeńskiego – Robert Zawodniak
c) Członek Sądu Koleżeńskiego – Bogdan Spora

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Koła
Jan Orłowski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 60, generowano: 0,758s)