Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – MSMLW

Zarząd Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Markach, informuje, że w dniu 27.06.2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie spółdzielni przy ulicy Promiennej 17A odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Omówienie sposobu obrad.
4) Wybór komisji:
a. mandatowo-skrótacyjnej
b. wniosków
5) Przyjęcie protokołu obrad Zebrania Przedstawicieli z dnia 30 czerwca 2008 r.
6) Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2008, w tym sprawozdanie finansowe.
7) Główne kierunki polityki Zarządu na lata 2009-2010.
8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres I roku kadencji.
9) Dyskusja na tematy dotyczące pkt 6-8.
10) Wolne wnioski.
11) Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok.
b. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres I roku kadencji.
c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2008.
d. Udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok 2008.
e. Uchwalenia kierunków rozwoju spółdzielni.
f. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć.
12) Zamknięcie obrad.

Wszystkie materiały będące tematem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia 15.06.2009 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Promiennej 17A w Markach w pokoju nr 1 w godzinach pracy spółdzielni.

Radek Dec

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 64, generowano: 0,540s)