Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Urząd Miasta: Konieczna zmiana organizacji ruchu na ulicy Legionowej.

Do Urzędu Miasta Marki wpłynęło szereg pism mieszkańców, w których sygnalizowano obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost obciążenia ul. Legionowej ruchem dużych samochodów ciężarowych. Z obserwacji mieszkańców wynika, że kierujący tymi pojazdami bardzo często przekraczają dozwoloną prędkość, stwarzając tym samym wielkie zagrożenie dla innych użytkowników drogi – przede wszystkim dla pieszych. Dodatkowym skutkiem wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych jest dewastacja nawierzchni, która postępuje w bardzo szybkim tempie. W pismach postulowano zmianę organizacji ruchu wykluczającą możliwość poruszania się po ul. Legionowej pojazdów o znacznym tonażu.
Ul. Legionowa, jako droga wojewódzka nr 632, pozostaje w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do zarządcy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg a w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu; prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
Burmistrz Miasta, powołując się na żądania mieszkańców wystąpił do zarządcy drogi domagając się wprowadzenia stosownej zmiany organizacji ruchu. Wystąpiono także do Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie z prośbą o objęcie ul. Legionowej szczególnym nadzorem Sekcji Ruchu Drogowego.
Pismem z dnia 25 lipca bieżącego roku Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich ? Rejonu Dróg w Wołominie poinformował, że została wykonana czasowa organizacja ruchu wprowadzająca ograniczenie w ruchu samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 20 ton na drodze wojewódzkiej nr 632 na odcinku od miejscowości Rembelszczyzna do miasta Marki. Oznakowanie w terenie zostanie wykonane po zatwierdzeniu w/w organizacji ruchu przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Pismem z dnia 6 sierpnia 2006 roku Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie powiadomiła Burmistrza Miasta o swoim wystąpieniu popierającym konieczność zmiany organizacji ruchu na ul. Legionowej. Jednocześnie Policja zapewniła, że w ramach codziennej służby będzie nadzorować ruch pojazdów ciężarowych na ul. Legionowej i egzekwować stosowanie się do wszelkich przepisów ruchu drogowego.

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,536s)