Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Skorzystaj z Programu Stypendialnego Miasta Marki

O wsparcie mogą się starać uczniowie szkół średnich oraz studenci.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 nasze miasto przystąpi do realizacji IX edycji Programu Stypendialnego. Jest on dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom, którzy są mieszkańcami naszego miasta.  Jego celem  jest wspieranie edukacji uzdolnionych młodych ludzi przez świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  w formie stypendium. Fundusz stypendialny pochodzi w całości z własnych środków finansowych miasta.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługiwać będzie uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom kształcących  się w szkołach wyższych, będącym stałymi mieszkańcami miasta Marki. Stypendium będzie przyznawane na okres 10 miesięcy w czterech  kategoriach:

  1. za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  2. za osiągnięcia w nauce dla studentów,
  3. za osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów,
  4. za osiągnięcia artystyczne oraz dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.

Wnioski o stypendium mogą składać:

a) sami zainteresowani,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c) rady pedagogiczne bądź rady szkół,

d) dyrekcje szkół,

e) organizacje samorządowe i społeczne,

f)  władze klubów i organizacji sportowych.

Wniosek, którego wzór przedstawiamy w załączeniu, należy złożyć do Kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Markach przy ul. Klonowej 7, w terminie do 7 października 2019 roku.

Jeśli do wniosku składane są kopie dokumentów, ich zgodność z oryginałem można potwierdzić w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych. Wówczas oryginał dokumentu należy okazać do wglądu przy składaniu wniosku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu, w tym formy, zakres  i tryb postępowania w tych sprawach  są określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

Pobierz wniosek

Klauzula informacyjna do wniosku

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 58, generowano: 0,531s)