Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej

101Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  w organizacji z siedzibą w Markach z dnia 4 kwietnia 2012 roku.

Firma: Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji w Markach,

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 3,

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie: budowa, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu umożliwienia Miastu Marki zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką.

1. Kandydaci do składu Rady Nadzorczej Spółki powinni spełniać następujące wymagania:

- posiadać zdany egzamin na kandydata na członka Rad Nadzorczych Spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych lub stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych);

- ukończone studia wyższe: prawnicze, ekonomiczne, z zakresu organizacji i zarządzania lub związane z przedmiotem działalności Spółki;

- posiadać co najmniej trzyletni staż zawodowy na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim;

- nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych;

- posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

- posiadać znajomość branży w jakiej działa Spółka;

- posiadać doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru.

2. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia Zgłoszenia, ?Kwestionariusza osobowego kandydata Rady Nadzorczej Spółki ? i oświadczeń, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

3. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie do dnia 18.04.2012 roku godz. 12:00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia wpłynęły do Urzędu Miasta Marki przed jego upływem.

4. Zgłoszenie, Kwestionariusz osobowy oraz oświadczeń należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem ?Postępowanie kwalifikacyjne ? Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Markach?.

5. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.

6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

7. Zgłoszenia, Kwestionariusze osobowe i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

8. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z wybranymi kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

9. Organizator naboru może, w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydatów lub wyłaniając mniejszą liczbę członków Rady Nadzorczej przewidywaną do powołania.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania na WWW.MARKI.PL

Wydział Spraw Społecznych UM Marki

Miasto Marki |

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 63, generowano: 0,547s)