Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Konsultacje społeczne

alkohol Burmistrz miasta Marki informuje, że zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Marki na rok 2012″. Konsultacje projektu odbywać się będą od 18 do 24 listopada 2011 roku.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie gminy Marki, do których działalności statutowej należy problematyka objęta Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się do pobrania poniżej:

Załączniki

Opinie i wnioski należy składać na formularzu do zgłaszania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2011 roku w kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wydział Spraw Społecznych UM Marki

Miasto Marki |

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 65, generowano: 0,585s)