Urząd Miasta Marki

Al. J. Piłsudskiego 95,
05-270 Marki
22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8.oo-16.oo,
śr: 10.oo-18.oo

Komunikat dla zarządców nieruchomości

Zakład Usług Komunalnych przypomina zarządcom nieruchomości o obowiązku składania informacji o wysokości stawek czynszu najmu  lokali mieszkalnych  w budynkach nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy – Marki.

Z dniem  1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2007r. nr 173, poz. 1218), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca kwartału roku następnego, zbiorczych danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Jednocześnie przepis art. 186a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz.2603 ), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 roku, nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych  położonych  w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikających z zawartych umów najmu. Zgodnie z art. 188 ust. 1 tejże ustawy zarządca nieruchomości niewypełniający w/w obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszu  najmu lokali mieszkalnych  nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części( Dz.U.Nr 250, poz.1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu za okresy półroczne każdego roku kalendarzowego. Powinny być one przekazywane:
- za pierwsze półrocze – do 31 lipca,
- za drugie półrocze – do 31 stycznia roku następnego.

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać właściciele nieruchomości i zarządcy znajduje się w załączniku nr 1 do wyżej powołanego rozporządzenia.

Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki Tel. (22) 781 33 73.

Urszula Ruszlewska

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 50, generowano: 0,529s)