Grupa Marki 2020

Stowarzyszenia Grupa Marki 2020
05-270 Marki; ul. Andersa 2

grupa@marki2020.pl
601 861 021

Kluczowy krok w sprawie lepszej ochrony akustycznej Obwodnicy Marek

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wszczął postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) lepszego zabezpieczenia akustycznego Obwodnicy Marek.

To nasz wspólny sukces. Długo czekaliśmy na ten moment. Działania burmistrza Jacka Orycha, Rady Miasta Marki oraz mieszkańców Marek przyniosły upragniony skutek. W ubiegłym roku marecki samorząd w uzgodnieniu z GDDKiA przeprowadził badania akustyczne wzdłuż obwodnicy Marek, z których wynika, że normy hałasu w wielu miejscach zostały przekroczone. Po przeanalizowaniu tych danych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kolejnym, decydującym krokiem w walce o wyższe ekrany akustyczne jest wszczęcie postępowania w tej sprawie przez Marszałka Mazowsza. Jest to kluczowa decyzja, która zobliguje GDDKiA do zwiększenia ochrony akustycznej wzdłuż obwodnicy.

- W listopadzie ubiegłego roku uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim poświęconym przekroczeniu norm dopuszczalnego hałasu na S8. Wówczas okazało się, że nie tylko z naszych pomiarów, ale również z badań przeprowadzonych przez GDDKiA wynika, że hałas wzdłuż obwodnicy Marek jest zdecydowanie wyższy niż zakładali projektanci. By w obecnej sytuacji prawnej można było doprojektować brakujące ekrany akustyczne, konieczne było wszczęcie postępowania w tej sprawie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, co właśnie się stało – wyjaśnia burmistrz Jacek Orych.

 

Treść obwieszczenia:

Warszawa, 4 lutego 2019 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w związku z art. 362 ust. 1 pkt 1, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

Zawiadamiam, że Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej – od km 11+600 do km 13+800, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.

Dokumentacja stanowiąca podstawę do stwierdzenia okoliczności wskazujących na negatywne oddziaływanie na środowisko ww. drogi, dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (III piętro, pokój 309).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka), Urząd Miasta Marki (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki), Urząd Miasta Ząbki (ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki).

z up. Marszałka Województwa

/-/ Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 71, generowano: 0,579s)