MSG

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

ul. Przyleśna 17
05-270 Marki
biuro@msg.net.pl

Inicjatywa lokalna zakiełkuje w Markach

Nasze miasto stopniowo otwiera się na pomysły mieszkańców. Za przykład może posłużyć uruchomienie serwisu NaprawmyTo i pilotaż budżetu obywatelskiego. Radni Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, idąc za ciosem, przygotowali projekt uchwały, która wprowadzi tzw. inicjatywę lokalną.

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w Tarnowskiej Woli, remont placu zabaw i przystanku autobusowego w gminie Kozielice, dodatkowe lekcje angielskiego w krakowskich podstawówkach, budowa instalacji do uprawiania parkouru w Łodzi – to tylko wybrane przykłady realizacji inicjatywy lokalnej, która zyskuje coraz większą popularność na terenie całego kraju.

Czym jest inicjatywa lokalna? To najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z władzami samorządowymi podejmują się realizacji zadania publicznego. Inicjatywa lokalna wprowadzona została nowelą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r. Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej współfinansowaniu zadania oraz wkładzie rzeczowym.

Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (w tym wypadku Rada Miasta) powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego.

Wachlarz zadań możliwych do wykonania w ramach inicjatywy lokalnej jest bardzo szeroki. Określa go art. 19 b przytoczonej ustawy. Są to m.in. budowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, działalność charytatywna, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki.

Projekt uchwały określa tryb naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej i szczegółowe kryteria ich oceny, a także wzór samego wniosku, ramowy wzór umowy, jaka  podpisana zostanie między miastem a inicjatorem oraz wzór sprawozdania, jakie inicjator zadania wypełnia po zrealizowaniu inicjatywy. Po zaopiniowaniu projektu uchwały przez prawników oraz burmistrza poddany on zostanie konsultacjom społecznym, w których udział mogą wziąć zarówno organizacje społeczne, jak i każdy makowianin.

 

Jacek Orych

 

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 48, generowano: 0,531s)