III Posiedzenie Rady Miasta – 22.12.2010

Drodzy Współmieszkańcy,

Podczas III posiedzenia Rady Miasta podjęto następujące kwestie:

1. Przyjęto do grona radnych Miasta Marki p. Tomasza Paciorka – bardzo serdecznie gratulujemy !

2. Podjęto uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miasta Marki wobec rządowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 – Rada przyjęła jednoznaczne stanowisko wzywające do wpisania „Obowodnicy Marek” do realizacji przed 2013 rokiem, pismo zostało przekazane z prośbą o wsparcie do Komisji, Podkomisji Sejmu RP oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego – mamy nadzieję, iż nasza jednoznaczna postawa zostanie pozytywnie rozpatrzona. Podczas dyskusji p. Szczepan Ostasz przedstawił prezentację nt. obecnego stanu prac nad „obwodnicą Marek” – bardzo dziękujęmy za poświęcony czas.

3. Podjęto uchwałę o zmianie uchwały XXXVI/365/2010 dotyczącej zmian w budżecie miasta Marek na rok 2010.

4. Podjęto uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

5. Podjęto uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Marki oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.

6. Podjęto uchwałę w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.

7. Podjęto uchwałę w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

8. Lokalizacja boiska ORLIK/dalsze działania – Rada w drodze opinii wiążącej w drodze głosowania dokonała zmiany lokalizacji boiska ORLIK z dotychczasowej lokalizacji (okolice pałacyku Briggsów) na teren Marcovii (od strony ul. Stawowej). W trakcie dyskusji uzgodniono, iż p. J. Werczyński (Burmistrz Marek) złoży wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji do dnia 14.01.2011r..

Kolejne posiedzenie Rady zostało wyznaczone na dzień 26.01.2011r. podczas, którego zostanie poddany pod głosowanie projekt budżetu na 2011 oraz zostaną przedstawione plany prac poszczególnych Komisji.

Z pozdrowieniami
Marcin Piotrowski
Przewodniczący Rady Miasta

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 47, generowano: 0,522s)