PO w Markach

Koło Platformy Obywatelskiej RP
w Markach

kontakt@marki-platforma.org
511 077 631

I sesja Rady Miasta

10 grudnia 2010 r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Marki zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie. W porządku obrad najważniejszymi punktami były: wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Obrady o godzinie 13:00 otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta poprzedniej kadencji Maria Przybysz-Piwko, która następnie przekazała przewodnictwo obrad radnemu seniorowi Tadeuszowi Skłodowskiemu. W obradach po raz pierwszy w historii Marek uczestniczyli radni  Platformy Obywatelskiej: Dariusz Boryczko, Paweł Pniewski oraz Arkadiusz Werelich.

Na początku obrad nowo wybrani radni z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie następującej treści:?Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie 19 głosami za oraz 1 wstrzymującym wybrano komisję skrutacyjną, w skład której weszli: Jacek Orych, Maria Przybysz-Piwko oraz Arkadiusz Werelich. Na stanowisko Przewodniczącego Rady zgłoszono dwie kandydatury: Agnieszkę Lużyńską oraz Marcina Piotrowskiego. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady został wybrany Marcin Piotrowski uzyskując 12 głosów. Agnieszka Lużyńska zdobyła 6 głosów, oddano także 2 głosy nieważne. Na Wiceprzewodniczącą Rady niemal jednomyślnie została wybrana Agnieszka Lużyńska, która była jedynym kandydatem zgłoszonym to stanowisko. Wynik głosowania: 19 głosów za, 1 nieważny.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko był Michał Jaroch, który w głosowaniu tajnym uzyskał 12 głosów za. Przeciwko tej kandydaturze głosowało 6 radnych, 2 oddało głos nieważny.

Na zakończenie obrad Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wygasnięcia mandatu radnego – nowo wybranego Burmistrza Miasta Marki oraz ustalono termin kolejnej sesji na wtorek 14 grudnia br. o godz. 13:00. W porządku obrad II sesji Rady Miasta Marki najważniejszymi punktami są: złożenie ślubowania przez Burmistrza oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania czterech Komisji Rady.

Paweł Pniewski

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 57, generowano: 0,530s)