Białoruś planuje budowę EA

Na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Warszawie opublikowano informacje o dokumentacji wstępnej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej. Ze względu na wagę sprawy przytaczam pełen tekst ogłoszenia:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informacje o dokumentacji wstępnej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej:
1)  strona Białoruska przedłożyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska „Dokumentację wstępną w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej” z zapytaniem o chęć przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. przedsięwzięcia w kontekście transgranicznym;
2)    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził zasadność przystąpienia do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. przedsięwzięcia;
3)    zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, wyłożoną do wglądu, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3/5, 00-015 Warszawa, Pokój 305 w godzinach 8.00 – 16.00;
4)    każdy ma prawo zapoznania się z ww. dokumentacją;
5)    każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie, w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości;
6)    uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od dnia 15 września do 6 października 2009r.:
a) w formie pisemnej, na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Warszawie,
b) w formie ustnej do protokołu, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Środowiska w
Warszawie,
c)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: rdos.warszawa@mazwieckie.pl
7) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Informacja pochodzi ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Warszawie  zakładka Ogłoszenia http://www.warszawa.rdos.gov.pl

Komentarze wyłączone

WordPress.org - wdrożenie: ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa, Marki (zapytań: 48, generowano: 0,520s)